Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacjiSekcje
main banner image
Jesteś w: Start Regulamin dla firm
Kategorie

Mapa branż...
 

Regulamin dla firm

I. ZASADY OGÓLNE

1.    Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Firmin.pl, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

2.    Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

a.    Firmin.pl – serwis umożliwiający wyszukiwanie i lokalizowanie firm według nazwy, branży lub obszaru działalności,

b.    Firma – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej

c.    Użytkownik – każda osoba,  która w jakikolwiek sposób korzysta z serwisu Firmin.pl.

d.    Wizytówka - nieodpłatna forma promocji Firmy - widok rozszerzony wpisu

e.    Wpis - nieodpłatna forma promocji Firmy wpis

f.    Pakiety promujące firmę, usługa- usługi oferowane przez Firmin.pl mające na celu promocję firm, w tym wizytówka i inne formy reklamy.

3.    Wszystkie przekazane przez Firmę do publikacji materiały stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody Firmy.

4.    Firma akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na prezentację jej danych, znaków graficznych oraz wprowadzonych przez nią treści na łamach serwisu Firmin.pl.

5.    Firma zgadza się na publikację materiałów wyświetlanych w Firmin.pl na stronach partnerskich Firmin.pl. Publikacja informacji o Firmie na stronach partnerskich Firmin.pl nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów ze strony Firmy.

6.    Firma oświadcza, że wszelkie wprowadzone przez nią do Firmin.pl dane nie naruszają praw osób trzecich. W sytuacji wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko serwisowi Firmin.pl związanymi z bezprawnym charakterem tych danych, Firma zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, jakie serwis Firmin.pl poniósł w związku z wytoczonymi roszczeniami.

7.    Firma wyraża niniejszym zgodę na edycję przez Firmin.pl materiałów i danych wprowadzonych przez nią do serwisu, a w szczególności zmiany rozmiaru lub wagi plików graficznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlania oferty i funkcjonowania serwisu.

8.    Zamieszczane opisy powinny być napisane w języku polskim i poprawne pod względem ortograficznym, gramatycznym i stylistycznym. Firmin.pl nie zapoznaje się przed publikacją na stronach serwisu z każdą prezentacją lub wpisem, jednakże w razie zapoznania się z ich treścią, zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia wpisu lub wizytówki niespełniających wymogów zawartych w zdaniu poprzedzającym.

9.    Firma wyraża zgodę na umieszczanie przez Firmin.pl w dowolnym miejscu serwisu wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług podmiotów współpracujących z Firmin.pl.

10.    Akceptując Regulamin Firma wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, oraz wykorzystywanie jej danych w celach marketingowych w tym na ich udostępnianie partnerom handlowym. Jednocześnie Firma oświadcza, że została poinformowana o możliwości wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

II. REJESTRACJA FIRMY

1.    Niniejszy rozdział określa zasady zamieszczania w serwisie Firmin.pl przez

a.    Użytkowników podstawowych informacji o firmie

b.    Firmy  informacji o prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

2.    Zarejestrowanie firmy jest możliwe tylko dla wcześniej zarejestrowanych użytkowników serwisu firmin.pl.

3.    Zarejestrowanie firmy w serwisie polega na utworzeniu konta za pomocą formularza „dodaj firmę” oraz uzupełnienia wymaganych danych:

a.    Tytuł- nazwa firmy

b.    Główna branża działalności

c.    Ulica

d.    Miasto

e.    Województwo

f.    Powiat

i/lub informacji dodatkowych.

4.    Dodanie firmy przez użytkownika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu

5.    Podczas rejestracji firmy Użytkownik ma możliwość zaznaczenia opcji „osoba odpowiedzialna”. Wybierając opcję „osoba odpowiedzialna Użytkownik oświadcza, że jest upoważniony do jej reprezentowania.

6.    Po wybraniu  opcji „osoba odpowiedzialna” Użytkownik zyskuje dodatkowy status „Firma” określony jest w rozdziale I ZASADY OGÓLNE  pkt 2 Niniejszego regulaminu.

7.    Tylko po wybraniu opcji „osoba odpowiedzialna” Użytkownik ma możliwość edycji danych firmy.

8.    Firma jest odpowiedzialna za utrzymanie aktualnych informacji o firmie. Aktualizacji danych dokonuje sama Firma po zalogowaniu się na konto.

9.    Wybranie opcji „osoba odpowiedzialna” skutkuje zawarciem umowy z Firmin.pl na zasadach opisanych w Regulaminie. W przypadku zmiany pakietu z bezpłatnego Wpisu na Widok rozszerzony- wizytówka postanowienia Regulaminu i umowa pomiędzy Firmin.pl a Firmą zachowują moc bez konieczności ponownego potwierdzenia lub innej formy akceptacji Regulaminu.

III. OGRANICZENIA i ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.    Firma rejestrując się w serwisu ponosi wszelką odpowiedzialności za treści zawarte we wpisie  wizytówce lub innych form promocji, w szczególności za prawdziwość danych, rzetelność treści ogłoszeń, a także zgodność z obowiązującym prawem, zwyczajami i normami moralnymi oraz niniejszym Regulaminem.

2.     Wszelkie informacje dotyczące produktów lub usług zamieszczane w serwisu, a w szczególności dane dotyczące pochodzenia towaru, producenta, powinny być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd klientów.

3.    W sytuacji, gdy serwis Firmin.pl uzyska informację o naruszeniu przez Firmę postanowień punktów powyższych, Firmin.pl upoważnione jest w każdym czasie do usunięcia wpisu lub wizytówki, a Firmie nie przysługuje zwrot poniesionych wydatków ani odrębne odszkodowanie.

4.    Zabrania się dodawania firmy do nieodpowiedniego działu serwisu niezwiązanego z profilem jej działalności. Firmin.pl zastrzega sobie prawo, bez żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie Firmy, do edycji lub usunięcia wpisu lub wizytówki zamieszczonych w innych działach lub kategoriach, niż wynika to z ich treści lub profilu działalności firmy.

5.    Zabrania się wypełniania pól tekstowych treściami do tego nieprzeznaczonymi oraz zamieszczania plików graficznych niemających bezpośredniego związku z Firmą (w tym stron www) i jej ofertą pod rygorem usunięcia wpisu lub wizytówki z serwisu bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Firmy.

6.    W sytuacji, o której mowa w punkcie poprzedzającym Firmin.pl zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia wpisu lub wizytówki bez konieczności wcześniejszego poinformowania o tym Firmy.

7.    Firmin.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wystawianych referencji oraz opinii zamieszczanych w serwisu przez klientów Firmy. Wszelkie wynikłe spory będą rozstrzygane pomiędzy zainteresowanymi stronami, bez udziału Firmin.pl. Ujawnienie danych stron sporu może nastąpić jedynie na mocy decyzji uprawnionego organu.

8.    Firmin.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Firmy za sytuacje związane z naruszeniem jej praw przez podmioty trzecie, wykorzystywanie ich w całości lub części przez osoby trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się pod Firmę przez podmioty trzecie. Wszelkie wynikłe sprawy, o których mowa z zdaniu poprzedzającym rozstrzygane będą bez udziału Firmin.pl.

9.    Firmin.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej. W sytuacji, o której mowa Firmie nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów ani odrębne odszkodowanie.

10.    Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

IV. KOSZTY  I OPCJE

1.    Dodanie bezpłatnego Wpisu odbywa się na czas nieokreślony i nie rodzi obowiązku uiszczania opłat do momentu zmiany pakietu na formę wpisu rozszerzonego.

2.    Firma ma możliwość korzystania z pakietów promujących firmę w tym wpisu rozszerzonego- wizytówki i reklam na łamach serwisu. Pakiety te stanowią odpłatną formę usługi.

3.    Dokonanie zmiany wpisu na prezentację rozszerzoną odbywa się następujący sposób:

a.    poprzez stronę internetową pod adresem www.Firmin.pl za pomocą mechanizmów dostępnych po zalogowaniu – opis i instrukcja obsługi przedstawiona jest w zakładce pomoc lub  pod adresem www.pomoc.firmin.pl

b.    poprzez kontakt z infolinią z pomocą konsultanta, na skutek złożonego konsultantowi oświadczenia woli o zmianie prezentacji

c.    na skutek oświadczenia woli złożonego na piśmie wysłanego na wskazany adres Firmin.pl

d.    skutek oświadczenia w postaci elektronicznej wysłanego drogą elektroniczną na adres bok@Firmin.pl

4.    Dla każdej usługi użytkownik wysyła zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych po zalogowaniu lub w analogiczny sposób jak przedstawiony w pkt 3. Po akceptacji zamówienia przez Firmin.pl użytkownik otrzymuje fakturę  pro formę dostępną na łamach serwisu firmin.pl. Faktura pro forma możliwa jest do wydrukowania po wejściu w zakładkę raporty- faktury i wpłaty.

5.    Płatności za korzystanie z usług  będą dokonywane z góry na podstawie faktury por forma.

6.    Uruchomianie usługi dokonywane jest po uiszczeniu opłaty na wskazane na pro formie konto w terminie wskazanym na fakturze pro formie

7.    Płatność może zostać dokonana w następujący sposób: 

a.    za pomocą przelewu bankowego,

b.    za pomocą przekazu pocztowego.

8.    Po uiszczeniu opłaty i zaksięgowaniu jej w firmin.pl zostanie wystawiona faktura VAT podlegająca księgowaniu uaktywniająca wykupioną usługę. Faktura możliwa jest do wydrukowania po wejściu w zakładkę raporty- faktury i wpłaty.

9.    W zakładce wpłaty widoczne są data wpływu należności na konto firmin.pl  oraz data księgowania płatności.

10.    Szczegółowy opis usług i cen pakietów promujących firmę zamieszczony jest pod adresem: http://firmin.pl/packetcomparision. Opis wybranej przez Firmę usługi i jej cena są integralną częścią niniejszego Regulaminu.  Firmin.pl dopuszcza możliwość zmiany funkcji poszczególnych pakietów oraz ich cen poprzez podanie ich do wiadomości na łamach serwisu. Zmiana funkcji poszczególnych pakietów oraz ich ceny nie dotyczą zawartych już umów do końca okresu ich obowiązywania.

11.    W okresie kończącym ważność wizytówki użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną o kończącym się terminie usługi i możliwości wykupienia dalszego pakietu kontynuującego usługę. Opłaty za korzystanie z Wizytówki w kolejnych okresach rozliczeniowych są uiszczane na podstawie faktury pro forma wystawionej przez Firmę za pomocą mechanizmów dostępnych po zalogowaniu lub korzystając z form opisanych w pkt 3.

12.     Firma upoważnia Firmin.pl do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

13.    Firmin.pl przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w zakresie pakietów promujących firmę w trybie natychmiastowym w przypadku nie uiszczenia przez Firmę należności za wybraną usługę zgodnie z cennikiem opłat. Wypowiedzenie następuje poprzez oświadczenie złożone w formie elektronicznej przesłane na adres email Firmy wskazany w formularzu rejestracyjnym. Firmin.pl zastrzega sobie prawo dochodzenia na drodze sądowej należności za wybraną usługę zgodnie z cennikiem pomniejszoną o oszczędności związane z niewykonaniem usługi.

14.    W przypadku braku możliwości złożenia zamówienia w formie elektronicznej, Firma zobowiązuje się do podpisania i odesłania formularza zamówienia na wybraną usługę w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia formularza przez Firmin.pl.

15.    Firmie przysługuje wypowiedzenie umowy na 7 dni przed aktywacją usługi. W takim przypadku nie są naliczane jakiekolwiek opłaty.

16.    W przypadku wypowiedzenia usługi Firmie przysługuje zwrot poniesionej opłaty proporcjonalnie do czasu jaki pozostał do końca okresu świadczenia usługi. Okres wypowiedzenia wynosi 2 (dwa) tygodnie.

17.    Wypowiedzenie, o którym mowa w pkt 15 oraz pkt 16 Regulaminu odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości na adres bok@Firmin.pl. W przypadku nie otrzymania przez Firmę potwierdzenia dostarczenia wiadomości rezygnację należy złożyć za pomocą faksu na numer (22 292 32 97). Okres wypowiedzenia o jakim mowa w pkt 16 biegnie od momentu  otrzymania potwierdzenia dostarczenia wiadomości lub faksu.

18.    Firmin.pl zastrzega sobie prawo do prowadzenia różnego rodzaju akcji promocyjnych oraz zmian cen pakietów, udzielania rabatów oraz bezpłatnych okresów testowych.

19.    Niezależnie od rodzaju posiadanego pakietu Firma może otrzymywać od internautów opinie świadczące np. o jakości oferowanych produktów czy usług.

20.    Firmin.pl nie gwarantuje stałych lub najwyższych pozycji wpisu lub wizytówki w katalogu, wewnętrznych wynikach wyszukiwania oraz wyszukiwarkach internetowych. Zmienność pozycji wynika ze średniej ocen wystawionej przez użytkowników, otrzymanych opinii i referencji.

V. REKLAMACJE

1.    Reklamacje mogą być składane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej lub udostępnionego formularza kontaktowego.

2.    Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 21 dni roboczych i biegnie z chwilą otrzymania zgłoszenia przez Firmin.pl. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu o czym Firma zostanie poinformowana drogą elektroniczną.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela serwisu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej serwisu. W przypadku, gdy użytkownik nie akceptuje zmian zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie serwis. W tym przypadku jego konto zostanie niezwłocznie zablokowane albo usunięte. Powyższe nie dotyczy praw i obowiązków stron wynikających z zawartych umów o świadczenie płatnych usług, do końca najbliższego okresu w jakim usługi te miały być świadczone.

2.    Firma oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem i akceptuje go w całości.

3.    Do sytuacji nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się prawo polskie.

4.    Wszelkie ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Firmin.pl