Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacjiSekcje
main banner image
Jesteś w: Start Regulamin użytkownika
Kategorie

Mapa branż...
 

Regulamin użytkownika

DEFINICJE


Firmin.pl – serwis umożliwiający wyszukiwanie i lokalizowanie firm według nazwy, branży lub obszaru działalności.

Firma – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej

Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z serwisu Firmin.pl.

Prezentacja - płatna forma promocji Firmy

Wizytówka - nieodpłatna forma promocji Firmy


I. ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu Firmin.pl.
 2. Korzystanie przez Użytkowników z serwisu Firmin.pl, z wyjątkiem zamieszczania reklam oraz korzystanie z prezentacji firm jest bezpłatne.
 3. Użytkownik po zalogowaniu otrzymuje dostęp do rozszerzonej funkcjonalności Serwisu polegającą na możliwości wystawienia opinii, ocen, braniu udziału w konkursach za aktywność oraz innych funkcji.
 4. Użytkownik po zalogowaniu ma możliwość dodania do bazy wizytówki firmy.
 5. Użytkownik ma możliwość wystawiania Firmom opinii świadczących np. o jakości oferowanych usług.
 6. Wystawiane opinie powinny stanowić rzetelną informację dla pozostałych Użytkowników. Niedopuszczalne jest zamieszczanie opinii bezpodstawnych mających na celu zniesławienie Firmy.
 7. Opinie nie mogą naruszać dóbr osobistych osób fizycznych ani osób prawnych. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Firmin.pl zastrzega sobie prawo do edycji opinii w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu zgodnego z prawem lub jej usunięcia.
 8. Materiały umieszczane przez Użytkownika nie mogą zawierać treści pornograficznych, słów wulgarnych i obraźliwych, nie powinny naruszać zasad etyki oraz nie powinny naruszać praw osób trzecich. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wszelkiego rodzaju materiałów niezgodnych z prawem międzynarodowym a w szczególności z prawem polskim.
 9. Użytkownik zezwala na publikację w Serwisie materiałów umieszczonych przez niego, w tym wizerunku Użytkownika, a także opinii i ocen oraz nie będzie dochodził z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Wszystkie materiały udostępniane przez Użytkownika powinny być jego własnością lub Użytkownik powinien posiadać prawa do ich publikacji lub udostępniania w sieci Internet tak, że każdy może w dowolnie wybranym przez siebie czasie zapoznać się z ich treścią.
 10.  Użytkownik korzysta z Serwisu, umieszcza materiały i wypowiedzi oraz wystawia oceny na własną odpowiedzialność.
 11.  Wszelkie materiały zamieszczane przez Użytkownika mogą być moderowane oraz usuwane.
 12. Użytkownik ma prawo przesyłania serwisowi Firmin.pl za pomocą formularza kontaktowego wszelkich informacji o brakujących lub błędnych danych Firmy publikowanych na łamach serwisu.
 13. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z rejestracji oraz usunąć dane rejestracyjne z systemu. Dane mogą zostać usunięte również przez administratora, na życzenie Użytkownika lub w przypadku stwierdzenia wadliwości podanego adresu e-mail. W takim przypadku usunięcie danych jest nieodwracalne.
 14.  Użytkownik oświadcza, iż podawane przez niego dane podczas rejestracji są prawdziwe. Dane te mogą być przez Użytkownika aktualizowane. Użytkownik może w każdej chwili przeglądać i zmieniać swoje dane, podane przy rejestracji, w tym również adres e-mail
 15. Użytkownik poprzez akceptację niniejszego regulaminu potwierdzoną rejestracją do systemu wyraża zgodę na otrzymywanie od Udostępniającego na adres mail podany w procesie rejestracji materiałów informacyjnych i reklamowych, w szczególności: informacji dotyczących produktów i usług Firmin.pl oraz produktów i usług podmiotów trzecich, zlecających przekazywanie takich informacji Firmin.pl
 16. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na bezterminowe wykorzystanie i przetwarzanie przekazanych przez niego danych oraz wykorzystywania przez Serwis jego danych do celów związanych z działaniem Serwisu w tym także do przesyłania Użytkownikowi wiadomości o charakterze informacyjnym i handlowym.

II. OGRANICZENIA i ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU

 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczanych przez Użytkowników materiałów treść wystawianych opinii, komentarzy, artykułów zamieszczanych w serwisu przez użytkowników serwisu. Wszelkie wynikłe spory będą rozstrzygane pomiędzy zainteresowanymi stronami, bez udziału Firmin.pl. Ujawnienie danych stron sporu może nastąpić jedynie na mocy decyzji uprawnionego organu.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, będące następstwem korzystania z serwisu, w tym za umieszczanie na stronach Serwisu treści prawnie chronionych, będących własnością osób trzecich.
 3. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.
 4. W przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu Serwis zastrzega sobie prawo do zablokowania konta użytkownika.
 5. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania, modyfikacji i redagowania treści, komentarzy i opinii umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika.
 6. Firmin.pl nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług oferowanych przez Firmy. Firmin.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami i Firmami. Wszelkie nieporozumienia powinny być rozwiązywane pomiędzy zainteresowanymi stronami bez angażowania Firmin.pl w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.
 7. Firmin.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
 8. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie serwisu, a także działania na szkodę Firmin.pl, W przypadku takiego postępowania po stronie Użytkownika, Firmin.pl zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego umieszczenia na stronach serwisu. Firmin.pl zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu  ich umieszczenia na stronach serwisu. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje zmian zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Serwis. W tym przypadku jego konto zostanie niezwłocznie zablokowane albo usunięte.
 2. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.